Όροι Χρήσης και κανόνες εύρυθμης λειτουργίας  της κοινότητας υποστήριξης του E-Psychology.gr

ΕΝΟΤΗΤΑ 'Α'

To e-psychology.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως:


A1.  Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού τους ονόματος χρήστη / κωδικού πρόσβασης και γενικότερα μέσω του λογαριασμού τους (user account) και οφείλουν να δείχνουν ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη των ανωτέρω στοιχείων. Το e-psychology.gr συνιστά στους χρήστες του να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών του  και του κωδικού πρόσβασης σε αυτές από τρίτα πρόσωπα. Το e-psychology.gr έχει θέσει στη διάθεση των χρηστών του λειτουργία, μέσω της οποίας μπορούν οι χρήστες να προβαίνουν οποτεδήποτε επιθυμούν σε αλλαγή του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης (password). Επίσης το e-psychology.gr συνιστά στους χρήστες του να απομνημονεύουν τον κωδικό πρόσβασης (password) και να αποφεύγουν την αναγραφή του σε αντικείμενα ή σημεία που μπορούν να καταστούν προσιτά σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση δε που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση -για τη δική τους πρωτίστως εξασφάλιση- να προβαίνουν αμέσως σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασής τους και ταυτόχρονα να ενημερώνουν τους υπευθύνους του e-psychology.gr. 

A2. Μετά τη δημιουργία ενός λογαριασμού μέλους (member account) από κάποιον χρήστη, δεν είναι δυνατή η διαγραφή του λογαριασμού από τον ίδιο. Ωστόσο, αν και εφόσον συντρέχουν σημαντικοί λόγοι τους οποίους ο χρήστης θα καταστήσει γνωστούς στον administrator, τότε και μόνο υπάρχει η επιλογή να κατασταθεί ο λογαριασμός ανενεργός (τροποποίηση του username σε όνομα διαφορετικό από το υπάρχον, αφαίρεση προσωπικών στοιχείων που αναφέρονται εκεί, τροποποίηση του κωδικού ώστε ο λογαριασμός να μην είναι λειτουργικός).

A3. Το e-psychology.gr συνιστά στους χρήστες του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προβαίνουν πάντα σε "έξοδο" (Logout) από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης των υπηρεσιών του e-psychology.gr, για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό τους από τρίτους.
Το e-psychology.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος.

A.4.1 Τροποποίηση μηνυμάτων.
Tα μέλη της Κοινότητας έχουν δυνατότητα διαγραφής των μηνυμάτων τους για το χρονικό διάστημα των 24 ωρών που αρχίζει από τη χρονική στιγμή που δημοσιεύτηκε το εκάστοτε μήνυμα. Μετά την παρέλευση του παραπάνω διαστήματος είναι κατ΄ εξαίρεση δυνατή , μόνο η τροποποίηση των μηνυμάτων κάθε χρήστη, κατόπιν συνεννόησής του με τον διαχειριστή. Ειδικότερα, ο χρήστης οφείλει να αποστείλει σχετικό ε - μειλ στον διαχειριστή , στο οποίο θα εκθέτει τόσο την ανάγκη όσο και τους λόγους που καθιστούν κατ' εξαίρεση αναγκαία την τροποποίηση των μηνυμάτων του. Η απόφαση περί αποδοχής ή όχι του αιτήματος τροποποίησης θα λαμβάνεται από τους διαχειριστές, οι οποίοι εκτιμούν τη σπουδαιότητα του λόγου που επικαλείται το μέλος, σταθμίζουν το ενδεχόμενο κόστος που θα συνεπάγεται για το φόρουμ μια τέτοια ενέργεια με το μέγεθος της βλάβης που θα επέλθει προσωπικά στο μέλος αν δεν τροποποιηθεί το μήνυμα και σε κάθε περίπτωση συνδιαλέγονται μαζί του.

Α.4.2. Διαγραφή μηνυμάτων.
Εφόσον συντρέχουν εξαιρετικά σπουδαίοι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την διαγραφή ορισμένου μηνύματος, όπως είναι ενδεικτικά ο κίνδυνος της ψυχικής ή της σωματικής υγείας μέλους, η αναστάτωση της προσωπικής του ζωής λόγω αποκάλυψης της κοινωνικής του ταυτότητας και άρσης της ανωνυμίας του, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση που καθιστά το μέτρο της τροποποίησης του μηνύματος μη επαρκές, το μέλος δικαιούται να ζητήσει με e-mail την μερική μόνο διαγραφή ορισμένων δημοσιεύσεών του, εκθέτοντας αναλυτικά τους εξαιρετικά σπουδαίους λόγους που συντρέχουν στην περίπτωσή του. Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή του μηνύματος καθίσταται υποχρεωτική για τους διαχειριστές, μόνο εφόσον η απλή τροποποίηση του μηνύματος δεν επαρκεί για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος τον οποίο επικαλείται ο χρήστης.
Στις λοιπές περιπτώσεις, η απόφαση περί αποδοχής ή όχι του αιτήματος μερικής διαγραφής λαμβάνεται από τους διαχειριστές οι οποίοι εκτιμούν την συνδρομή των ανωτέρω λόγων που επικαλείται το μέλος, σταθμίζουν κατά τα ανωτέρω το ενδεχόμενο κόστος που θα συνεπάγεται για το φόρουμ μια τέτοια ενέργεια με το μέγεθος της βλάβης που θα επέλθει προσωπικά στο μέλος αν δεν διαγραφεί το μήνυμα και σε κάθε περίπτωση συνδιαλέγονται μαζί του.
Το αίτημα μερικής διαγραφής κάποιων δημοσιεύσεων μπορεί να συνδυαστεί με αίτημα μερικής τροποποίησης των λοιπών επίμαχων σημείων.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 'Β'

Στην κοινότητα υποστήριξης του e-psychology.gr απαγορεύονται τα κάτωθι:
B1
. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά περιεχομένου που είναι παράνομο και επιβλαβές.

Β2. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά περιεχομένου που είναι παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα, προκαλεί συναισθήματα μίσους κλπ.

Β3. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά περιεχομένου που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, πχ. αναφορά σε πραγματικά δημογραφικά στοιχεία χρήστη που επιλέγει να γράφει στο φόρουμ με ψευδώνυμο, δημοσίευση προσωπικής αλληλογραφίας, προσωπικών μηνυμάτων κτλ.

Β4. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά περιεχομένου, από ειδικούς και μη, που αποτελεί ή έστω μοιάζει με online διάγνωση, ερμηνεία, ταμπελοποίηση και χαρακτηρισμό.

B5. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

B6. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

B7. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του e-psychology.gr.

B8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

B9. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (gf ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

B10. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.

B 11. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του e-psychology.gr, ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών.

B12. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του e-psychology.gr.

B13. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών.

Β14(α). Χρήση της κοινότητας για προώθηση και διαφήμιση ιδιωτικών φορέων, υπηρεσιών, γραφείων ή ιστοσελίδων ειδικών της ψυχικής υγείας και γενικότερα οποιαδήποτε προώθηση/διαφήμιση χωρίς την προηγούμενη άδεια από το αρμόδιο τμήμα του e-psychology.gr

Β14(Β). Ανάρτηση/δημοσίευση συνδέσμων από εξωτερικές του e-psychology.gr πηγές,  που αφορούν άρθρα ή άλλο πληροφοριακό υλικό, όπου άμεσα ή έμεσα, προωθείται η διαφήμιση ιδιωτικών φορέων, υπηρεσιών, γραφείων ή ιστοσελίδων ειδικών της ψυχικής υγείας και γενικότερα οποιαδήποτε προώθηση/διαφήμιση χωρίς την προηγούμενη άδεια από το αρμόδιο τμήμα του e-psychology.gr


Γ. ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γ1. Κάθε χρήστης που πιστεύει ότι θίγεται είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του e-psychology.gr και να εκφράσει τα παράπονα του. Η τακτική της διαγραφής μηνυμάτων δεν υιοθετείται από το e-psychology.gr και ακολουθείται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις όπου η διαγραφή του μηνύματος κρίνεται άκρως απαραίτητη. (βλ.και ενότητα 'Α') 

Γ2. Κάθε χρήστης του e-psychology.gr έχει το δικαίωμα να διατηρεί MONO ένα λογαριασμό πρόσβασης.

Γ3.Πριν ανοίξετε ένα νέο θέμα βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει ήδη και δώστε λίγη προσοχή στο forum στο οποίο θα δημοσιεύσετε το θέμα σας. Η χρήσης της υπηρεσίας της "αναζήτησης" μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία.

Γ4. Η υπογραφή του κάθε μέλους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις (5) γραμμές. Οι υπογραφές μπορούν να περιέχουν links προς το προσωπικό σας site. Απαγορεύονται τα links σε εμπορικά sites, εκτός και αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των διαχειριστών. Το e-psychology.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/διαγράφει απροειδοποίητα υπογραφές που δε συμμορφώνονται στις παραπάνω υποδείξεις.


Γ5. Παρακαλούμε όλους του χρήστες να γράφουν Ελληνικά και να αποφεύγουν τα greeklish.

Γ6.Το e-psychology.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει λογαριασμούς που παραμένουν ανενεργοί για 5 μήνες και που ταυτόχρονα έχουν μηδενικό αριθμό μηνυμάτων.

Γ7. Ο χρήστης του e-psychology.gr είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί το e-psychology.gr, οι συνεργάτες του ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης / διαφοράς / διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

Σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του e-psychology.gr, με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους του, το e-psychology.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χωρίς προειδοποίηση του χρήστη από τις υπηρεσίες του.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Το e-psychology.gr διατηρεί ρητώς το δικαίωμα ώστε σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών καθώς και στο δικτυακό χώρο που παρέχει στους χρήστες του για τη δημοσίευση / ανάρτηση περιεχομένου από αυτούς (ενότητες και υπηρεσίες προσωπικού περιεχομένου, επικοινωνίας κλπ), να προβάλλει διαφημιστικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης, και μεγέθους (stamp, banner, pop up, Webover, full view, popup, intersistial, Advertorials, text links κλπ).

Το e-psychology.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παροχείς υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στο e-psychology.gr και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.


Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες διαφημιστικών εταιρειών τρίτου μέρους για να σας παρέχουμε διαφημιστικό υλικό. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν στοιχεία (δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου σας) σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν αλλά και σε άλλους ιστοτόπους, προκειμένου να σας προσφέρουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες του ενδιαφέροντός σας.

Το e-psychology.gr αποτελεί συνεργάτη της google διαμέσου της υπηρεσίας google adsense.
Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookie για να προβάλλει διαφημίσεις στον ιστότοπό μας.
Η χρήση του DART cookie από τη Google, της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες σας βάσει των επισκέψεών τους στον ιστοτόπο μας.
Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μην χρησιμοποιούν το DART cookie με μια επίσκεψη στην πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google και του δικτύου περιεχομένου.
 

Είστε ειδικός Ψυχικής Υγείας?

Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε ενημέρωση, σχετικά με θέματα που αφορούν την επιστήμη της ψυχολογίας, έρευνες, σεμινάρια ψυχολογίας, θέσεις εργασίας Ειδικών Ψυχικής Υγείας κ.τ.λ.

Newsletter για όλους

Εβδομαδιαίο Newsletter για να λαμβάνετε στο mail σας νέα άρθρα ψυχολογίας, ενημέρωση για επερχόμενα σεμινάρια ψυχολογίας, ομάδες υποστήριξης, βιβλία ψυχολογίας κ.α.

Η εγγραφή σας στα ενημερωτικά δελτία της Πύλης Ψυχολογίας E-Psychology.gr είναι απόλυτα σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία που δίνετε κατά την εγγραφή σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (Newsletters).