find job003Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δεκατριών (13) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017.

Πέραν του ανωτέρω αριθμού των εισακτέων γίνεται δεκτός ένας επιπλέον (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους.


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ αφορά ένα πρόγραμμα φοίτησης τριών εξαμήνων στο οποίο αντιστοιχούν 90 ECTS και απονέμει:
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ. «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: Τμημάτων Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων τα οποία οδηγούν σε διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση, Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς με το ΠΜΣ επιστημονικής κατεύθυνσης, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.


Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς με το ΠΜΣ επιστημονικής κατεύθυνσης.


Για τις περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στα παραπάνω καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν εντάσσεται στα παραπάνω αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ψυχολογίας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
Η τελική επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του Τμήματος με μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής που ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της κάθε κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ.


Kριτήρια επιλογής για την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους πρώτου επιπέδου, με αντίστοιχα ποσοστά αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:
α) H επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 60%. Θεωρείται ότι ο υποψήφιος πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών σε καθένα από τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε είναι τουλάχιστον δέκα (10) στη βαθμολογική κλίμακα ένα
(1) ως δέκα (10).
β) O μέσος όρος του βαθμού πτυχίου και του μέσου όρου των βαθμών του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του στα μαθήματα (κύρια και επιλεγόμενα) που έχουν σχέση με το αντικείμενο των σπουδών του Π.Μ.Σ. με ποσοστό αξιολόγησης 20%.
γ) O υποψήφιος φοιτητής πιστώνεται με ποσοστό 10%, για την επίδοσή του σε διπλωματική εργασία και άλλα ακαδημαϊκά πτυχία.
δ) Τυχόν ερευνητική και συναφής εθελοντική ή επαγγελματική δραστηριότητα πιστώνεται με ποσοστό 10%.

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ι. Γνωστικές Λειτουργίες
ΙΙ. Ψυχολογία Ηλικιωμένων

Ι. Γνωστικές Λειτουργίες
Θεματικές Ενότητες

 • Μνήμη: Βραχύχρονη μνήμη. Μακρόχρονη Μνήμη. Σημασιολογική Μνήμη. Μνήμη Επεισοδίων. Αυτοβιογραφική Μνήμη. Άδηλη Μνήμη. Κωδικοποίηση, συγκράτηση και ανάκληση πληροφοριών. Λήθη και Μνήμη.
 • Σκέψη: Κριτική σκέψη, λύση προβλημάτων.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Eysenck, W. M. (2010). Βασικές αρχές γνωστικής ψυχολογίας. Αθήνα: Gutenberg. Μέρος 2: Μάθηση και Μνήμη κεφάλαια 11-16 (σελίδες 203-311).
 • Κωσταρίδου-Ευκλείδη Αν. (2012). Ψυχολογία της σκέψης. (2η έκδοση). Αθήνα: Πεδίο.

ΙΙ. Ψυχολογία Ηλικιωμένων
Θεματικές Ενότητες

 • Πληθυσμιακές διεργασίες, κοινωνικές αλλαγές και γήρανση.
 • Θέματα υγείας σχετικά με τη γήρανση.
 • Ψυχολογία της διά βίου ανάπτυξης και γήρανσης: Θεωρητικές προσεγγίσεις, αντικείμενο και μέθοδοι έρευνας.
 • Διαστάσεις γνωστικής γήρανσης: Θεωρητικές προσεγγίσεις, αντικείμενο και μέθοδοι μελέτης των γνωστικών λειτουργιών και της Θεωρίας του Νου, κατά τη διά βίου ανάπτυξη και γήρανση.
 • Εισαγωγικά στοιχεία για την παθολογία των γνωστικών λειτουργιών κατά τη γήρανση.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (Επιμ. Έκδ.) (2011). Θέματα γηροψυχολογίας και γεροντολογίας. Αθήνα: Πεδίο.
 • Feldman, R. (2010). Εξελικτική ψυχολογία, τόμος 2: Διά βίου ανάπτυξη (Επιμ. Έκδ.: Η. Μπεζεβέγκης, Μετ.: Ζ. Αντωνοπούλου, Μ. Κουλεντιανού). Αθήνα: Gutenberg [ολόκληρο πλην των κεφ. 11 και 12 που αφορούν την εφηβεία].
 • Μακρής, Ν. (2013). Φιλοσοφικές, ψυχολογικές και νευροεπιστημονικές προσεγγίσεις της συνείδησης. Αθήνα: Gutenberg [κεφ.: Ετυμολογία, μορφές συνείδησης, Από την ψυχολογία στις νευροεπιστήμες, Σύγχρονες θεωρίες για τη συνείδηση, Θεωρία του νου, μεταγνώση, συνείδηση και εκτελεστικός έλεγχος, Η ανάπτυξη της συνείδησης, Συνείδηση του εαυτού].

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται από τις 20 Ιουνίου 2016 έως και τις 8 Ιουλίου 2016.
α. στη Γραμματεία του Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας του Τμήματος:
Εργαστήριο Ψυχολογίας, Χώρος 416, 4ος όροφος Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, τηλ. 2310 997332
β. ταχυδρομικά μέχρι και την 8η Ιουλίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΧΩΡΟΣ 416) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» καταβάλλουν ποσό ίσο με 1000€ για τα τρία εξάμηνα (Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ, ενώ η δεύτερη με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Σεπτεμβρίου 2016. Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

ΔεΚράτα το

Κράτα το

Εάν βρήκατε το άρθρο χρήσιμο, μοιραστείτε το!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου, χωρίς τη γραπτή άδεια του Τμήματος Σύνταξης του E-Psychology.gr. Εάν επιθυμείτε να αναδημοσιεύετε άρθρα, επικοινωνήστε μαζί μας στο editorial @ e-psychology.gr

Είστε ειδικός Ψυχικής Υγείας;

Εμπιστευθείτε στο E-Psychology, τη διαδικτυακή σας παρουσία και προβολή! Δείτε αναλυτικά

Εγγραφή στο Newsletter

15νθημερο Newsletter για να λαμβάνετε στο mail σας τα νέα άρθρα, αλλά και ενημέρωση για επερχόμενα σεμινάρια, βιβλία ψυχολογίας, θέσεις εργασίας κ.α.